Upravit stránku

III. Úspory energie v SZT Elektrárny Opatovice, a. s. v období 2019-2022

Elektrárny Opatovice, a.s. realizují další projekt v programu podpory Úspory energie v SZT – Výzva III.

 

Tato výzva k programu podpory „Úspory energie v SZT“ byla vyhlášena v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (dále OP PIK)

Projekt, na který Elektrárny Opatovice, a.s. (dále EOP) podaly žádost o podporu má název:

III. Úspory energie v SZT Elektrárny Opatovice, a. s., v období 2019-2022

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

a je zařazen do:

prioritní osy 3 - Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

se specifickým cílem 3.5:

Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem

Cílem programu „Úspory energie v SZT“ je podpora konkurenceschopnosti a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím maximálního využití kombinované výroby elektřiny a tepla.

Popis projektu

Jaký problém projekt řeší?

V případě současných rozvodů v klasickém provedení s uložením nejčastěji v neprůlezném topném kanále, je s ohledem na stáří a poškození rozvodů tepla a jejich izolací, výše tepelných ztrát neúměrně vysoká. Rekonstrukce vybraných primárních i sekundárních úseků rozvodů tepla převážně za předizolované potrubí je nanejvýš žádoucí. To platí i u morálně opotřebovaných a stářím dožitých technologií předávacích stanic.

Vybrané úseky horkovodního a teplovodního potrubí, potrubí teplé vody a předávací stanice jsou součástí soustavy zásobování teplem EOP v katastrech měst Hradec Králové, Pardubice, Chrudim a Lázně Bohdaneč. Zdrojem tepla pro všechny dotčené rozvody tepla a předávací stanice je Elektrárna Opatovice.

 

Jaké jsou příčiny problému?

- stáří a poškození rozvodů tepla

- morální opotřebovaní a stářím dožité technologie předávacích stanic

 

Co je cílem projektu?

Cílem rekonstrukcí je účelově snižovat ztráty tepla na potrubních rozvodech a technologiích předávacích stanic a zároveň eliminovat poruchové a havarijní stavy. Snížení ztrát tepla bude dosaženo zlepšením tepelné izolace potrubí, zkrácením délky rozvodů a optimalizací dimenzí vybraných úseků potrubních rozvodů.

Stejně tak u vybraných předávacích stanic dojde při rekonstrukci k optimalizaci nově navržené technologie na základě reálných tepelných bilancí odběrů tepla pro vytápění a ohřev teplé vody.

Eliminace poruchových stavů nebo havárií bude dosaženo kvalitním provedením rozvodů a způsobem jejich vedení a uložení.

 

Jaké změny jsou v důsledku projektu očekávány?

- Dosažení energetických úspor a snížení ztrát tepla

- Zrekonstruované potrubní vedení

- Zrekonstruované předávací stanice

 

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

Předmětem žádosti o podporu je celkem 9 dílčích akcí s cílem dosažení energetických úspor snížením ztrát tepla:

- Návrh na snížení ztrát tepla rekonstrukcí původních potrubních systémů v kanálovém provedení za nové, provedené z předizolovaného potrubí, se týká celkem 8 potrubních úseků v celkové délce cca           475bm.

- Návrh na snížení ztrát tepla pomocí rekonstrukce technologie předávací stanice se týká celkem dvou předávacích stanic.

Tyto rekonstrukce budou probíhat postupně v letech 2019 a 2021.

 

Jaký je předpokládaný dopad projektu na životní prostředí a na zdraví lidí?

Projekt má velmi pozitivní dopad na životní prostředí z hlediska významného množství energetických úspor. Realizace energetických úspor, které jsou předmětem projektu, velmi významně zlepší technický stav řešených rozvodů v dotčených lokalitách.

Díky realizaci projektu dojde k dosažení trvalé úspory spotřeby energie ve výši 5 493 GJ/rok tj. 19,4 % a tím i ke snížení emisí CO2 o 412 tun/rok.

 

Jaké jsou předpokládané výdaje na projekt a jaká bude podpora?

Předpokládané výdaje na rekonstrukci 9 dílčích akcí budou do 18,0 mil. Kč bez DPH. Míra podpory, je-li příjemcem velký podnik, kterým jsou dle pravidel i Elektrárny Opatovice, a.s., je poskytována až do výše 40 % způsobilých výdajů.

  • Položky označené hvězdičkou (* ) jsou povinné.