Upravit stránku

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Elektrárny Opatovice, a.s. podaly žádost o podporu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále OP PIK) pro období 2014 – 2020.

Program podpory:  ÚSPORY ENERGIE V SZT

OP PIK navazuje na úspěšný dotační program OP Podnikání a inovace (OP PI) z období 2007–2013. Pro programové období 2014–2020 představuje OP PIK strategický a implementační rámec pro podporu podnikání z Evropských strukturálních a investičních fondů politiky soudržnosti Evropské unie v daném sedmiletém období.

Řídícím orgánem OP PIK je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Agentura CzechInvest stejně jako pro programové období 2007–2013 plní funkci zprostředkujícího subjektu a tudíž vykonává specifické činnosti implementace především pro dotační podporované aktivity OP PIK.

Projekt, na který Elektrárny Opatovice, a.s. dále (EOP) podaly žádost o podporu má název: Úspory energie v SZT Elektrárny Opatovice, a. s. v období 2016-2018

a je zařazen do:

prioritní osy 3 - Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

se specifickým cílem 3.5:

Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem

Cílem programu „Úspory energie v SZT“ je podpora konkurenceschopnosti a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím maximálního využití kombinované výroby elektřiny a tepla.

Předběžné žádosti o podporu byly přijímány od 4. 1. 2016 do 7. 3. 2016. Žádosti o podporu byly přijímány od 1. 3. 2016 do 30. 6. 2016. 

Popis projektu

Jaký problém projekt řeší?

V případě současných rozvodů v klasickém provedení s uložením nejčastěji v neprůlezném topném kanále, je s ohledem na stáří a poškození rozvodů tepla a jejich izolací, výše tepelných ztrát neúměrně vysoká. Rekonstrukce vybraných primárních i sekundárních úseků rozvodů tepla převážně za předizolované potrubí je nanejvýš žádoucí. To platí i u morálně opotřebovaných a stářím dožitých technologií předávacích stanic.

Vybrané úseky horkovodního a teplovodního potrubí, potrubí teplé vody a předávací stanice jsou součástí soustavy zásobování teplem EOP v katastrech měst Hradec Králové, Pardubice, Chrudim a obcí Opatovice nad Labem a Čeperka. Zdrojem tepla pro všechny dotčené rozvody tepla a předávací stanice je Elektrárna Opatovice.

Jaké jsou příčiny problému?

- stáří a poškození rozvodů tepla

- morální opotřebovaní a stářím dožité technologie předávacích stanic

Co je cílem projektu?

Cílem rekonstrukcí je účelově snižovat ztráty tepla na potrubních rozvodech a technologiích předávacích stanic a zároveň eliminovat poruchové a havarijní stavy. Snížení ztrát tepla bude dosaženo zlepšením tepelné izolace potrubí, zkrácením délky rozvodů a optimalizací dimenzí vybraných úseků potrubních rozvodů.

Stejně tak u vybraných předávacích stanic dojde při rekonstrukci k optimalizaci nově navržené technologie na základě reálných tepelných bilancí odběrů tepla pro vytápění a ohřev teplé vody.

Eliminace poruchových stavů nebo havárií bude dosaženo kvalitním provedením rozvodů a způsobem jejich vedení a uložení.

 

Jaké změny jsou v důsledku projektu očekávány?

- Dosažení energetických úspor a snížení ztrát tepla

- Zrekonstruované potrubní vedení

- Zrekonstruované předávací stanice

 

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

Předmětem žádosti o podporu je celkem 31 dílčích akcí s cílem dosažení energetických úspor snížením ztrát tepla:

- Návrh na snížení ztrát tepla rekonstrukcí původních potrubních systémů v kanálovém provedení za nové, provedené z předizolovaného potrubí, se týká celkem 21 potrubních úseků v celkové délce cca 3 441bm.

- Návrh na snížení ztrát tepla rekonstrukcí původních tepelných izolací za nové tepelné izolace na stávajících potrubních úsecích se týká celkem tří potrubních úseků v celkové délce cca 663bm.

- Návrh na snížení ztrát tepla pomocí rekonstrukce technologie předávací stanice se týká celkem sedmi předávacích stanic.

Tyto rekonstrukce budou probíhat postupně v letech 2016, 2017 a 2018.

 

Jaký je předpokládaný dopad projektu na životní prostředí a na zdraví lidí?

Projekt má velmi pozitivní dopad na životní prostředí z hlediska významného množství energetických úspor. Realizace energetických úspor, které jsou předmětem projektu, velmi významně zlepší technický stav řešených rozvodů v dotčených lokalitách.

Díky realizaci projektu dojde k dosažení trvalé úspory spotřeby energie ve výši 43 030,07 GJ/rok tj. 8,81 % a dále ke snížení emisí CO2 o 4 617,56 tun/rok a měrné způsobilé výdaje na snížení emisí 19,44 Kč/kg CO2.

 

Jaké jsou předpokládané výdaje na projekt a jaká bude podpora?

Předpokládané výdaje na rekonstrukci 31 dílčích akcí budou do 90,0 mil. Kč bez DPH. Míra podpory, je-li příjemcem velký podnik, kterým jsou dle pravidel i Elektrárny Opatovice, a.s., je poskytována až do výše 30 % způsobilých výdajů.

 

Dočasný billboard

Jedním z povinných nástrojů publicity jsou billboardy. Proto byly v červnu 2016 na budovy DT JIH v Pardubicích (obr. 1) a DT SEVER v Hradci Králové (obr. 2) instalovány nové billboardy s informací o projektu OP PIK.

  • Položky označené hvězdičkou (* ) jsou povinné.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti