Upravit stránku

Ceny a obchodní podmínky

Od 1.1.2015 EOP přešly na účtování ve dvousložkových cenách. Tato forma, kdy je cena rozdělena na platbu stálou a proměnnou, mnohem přesněji zohledňuje odlišné potřeby jednotlivých odběratelů a umožňuje jim ovlivňovat výši nákladů za teplo. Používání dvousložkové ceny jako hlavní způsob účtování cen tepelné energie je běžný ve většině států Evropské unie a výrazně přispívá k zpřehlednění finančních vztahů mezi výrobcem tepla a jeho odběrateli.

Mimosoudní řešení sporů

Obchodní podmínkypdf0,1 MB

platné od 1.1.2017

Zákazník jasně ví, za co platí

Náklady na výrobu tepelné energie lze rozdělit do dvou skupin. Stálé náklady, které souvisí s existencí potřebné výrobní kapacity a rozvodných sítí, a proměnné náklady, jejichž výše se odvíjí od nákladů potřebných k výrobě 1 GJ tepla. Vzdáleně lze stálé náklady přirovnat k telefonnímu paušálu a proměnné náklady k hovornému.

Náklady proměnné

(vlastní výroba tepelné energie)

 • Náklady na palivo
 • Přikoupená tepelná energie
 • Voda pro doplňování
 • Elektrická energie pro distribuci
 • Náklady na elektrickou energii potřebnou k výrobě
 • Poplatky za emise

Náklady stálé

(připravenost výrobních kapacit a rozvodných sítí)

 • Odpisy zařízení
 • Náklady na údržbu a opravy zařízení
 • Mzdové náklady
 • Odbytové náklady
 • Ostatní režie

Dvousložková cena tyto 2 druhy nákladů odděluje. Ve stálé složce zákazník platí za připojení k tepelné soustavě a zásobování teplem a za připravenost dodavatele kdykoliv dodat teplo v potřebném množství a kvalitě v souladu s platnou legislativou. Výše stálé platby se samozřejmě liší podle nároků odběratele. Jinou potřebu dodávek tepla, a tedy i dimenzování rozvodů, má průmyslový objekt a jinou například bytový dům. Dodavatel tak může dobře přizpůsobit technologii dodávek, a tím i cenu, potřebám zákazníka. Proměnná složka závisí na ceně paliva použitého k výrobě tepla a reflektuje skutečné množství tepla odebraného zákazníkem.

Způsob účtování ve dvousložkových cenách nijak nesouvisí s růstem cen tepla. Dnešní ceny tepla patří k tzv. věcně usměrňovaným cenám a jejich růst kontroluje Energetický regulační úřad.

Hlavní výhody dvousložkové ceny

Odstranění cenových znevýhodnění

Jednosložková cena přinášela v případě velmi chladného počasí zisky dodavateli a ztráty odběrateli, v případě velmi teplého počasí se nevýhodný poměr obrátil. Dvousložková cena znamená spravedlivý způsob vyúčtování služeb.

Zprůhlednění tvorby cen pro zákazníky

Odběratel přesně ví, kolik platí za připojení k síti a kolik za odebrané teplo. To má význam i při rozhodování o novém způsobu vytápění, kdy EOP jedná s potenciálními odběrateli zcela otevřeně.

Rovnoměrnější rozložení plateb

Při platbách formou dvousložkové ceny jsou jednotlivé úhrady rovnoměrně rozloženy v celém období topné sezóny.

Odběratel může racionálním hospodařením ovlivnit výši ceny

Jestliže zákazník spoří tepelnou energii, zaplatí v absolutní hodnotě méně. Umožní tím navíc EOP připojit do stávající sítě více odběratelů a tím dále rozložit stálé náklady.

 • Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.